เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพวิศวกรและบรรยายเรื่องการรับนักศึกษาของคณะวิศวะฯ ณ.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้่เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นผู้ปกครองของนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ระดับชั้น ม.5 ห้อง SMA กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งเพราะข้อมูลที่ได้รับจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไปในอนาคต