เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ประจำปี 2557 NEC รุ่นที่ 28 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มี รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล กล่าวต้อนรับท่านรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัย และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผศ.คำรณ พิทักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายบทบาทของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 45 ท่าน จากหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกัน ทั้งนี้ภายหลังจากพิธีเปิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พูดคุยกับ ผู้เข้าอบรมและขอให้ตั้งใจฝึกอบรมและผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ในการจัดอบรมครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2557 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาความคิดทางด้านการตลาด การผลิต การจัดการ ซึ่งจะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพให้อยู่รอด และเพื่อให้ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมสามารถดำรงอยู่และเจริญก้าวหน้า