เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC” ณ ห้องตะกั่วป่าโรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 8.30 – 16.45 น.

 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สนับสนุนโดย บริษัท อาซีฟา จำกัด และได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณศิวณัชฐกุล  ไชยศร

- อนุกรรมการการจัดทำคู่มือการประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

- วิทยากรบรรยายพิเศษ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในหัวข้อต่างๆ เป็นประจำทุกปี

- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และมาตรฐาน

บริษัท อาซีฟา จำกัดและผู้จัดการแผนก QA (Quality Assurance Manager)

ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริษัท อาซีฟา จำกัด

2. คุณวิทยา  ธีระสาสน์

-  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท อาซีฟา จำกัด

3. อาจารย์ปราโมทย์  จูฑาพร

- อดีตอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้คือ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฎิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ มาตรฐาน IEC 61439 – 2 : 2010 และมาตรฐาน มอก. 11 – 2553

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการออกแบบ การติดตั้ง การเลือกใช้งาน การทดสอบตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง