ขอเชิญนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ ดังต่อไปนี้


วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ณ ห้องหัวหุ่นยนต์กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมของนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา

 มีดังนี้ 

วันที่ 14 สิงหาคม 2557

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา 09.15 น. แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศที่ควรรู้ (ระบบขอทุน ระบบยื่นแบบฟอร์ม บว. ฯลฯ)

[ ระบบสารสนเทศที่ต้องใช้ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีอะไรบ้าง? ]

เวลา 13.00 น.   ระบบ Tell me more คืออะไร? และทดสอบ Pre-test ครั้งที่ 1

[ ขอให้นักศึกษานำหูฟังมาด้วยเพื่อใช้ในการทดสอบ]

เวลา14.30 น. ระบบ Turnitin ใช้ตรวจสอบผลงานตีพิมพ์และวิทยานิพนธ์ อย่างไรและเกี่ยวข้องกับการสำเร็จศึกษอย่างไร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. การฟังบรรยาย เรื่อง "วิจัยสู่ความสำเร็จ" ณ ห้องประชุมมงคลสุข