เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพจากบริษัทซีพีเอฟ 11 สาขาทั่วประเทศ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานสาธิตผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์) ด้วยกระบวนการต่อเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเข้ารับฟังบรรยายเรื่อง "ไบโอดีเซล"