รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014 (ACESD2014)" เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ ในปี พ.ศ.2557

การจัดงานประชุมวิชาการนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Geosynthetics Society Thailand เป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้คือ

1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยของนักวิชาการ นักวิจัย และวิศวกร จากนานาประเทศ

2) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมโยธา อันนำมาซึ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะ

3) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุวิศวกรรมอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะในงานวิศวกรรมโยธา

4) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคนิคการปรับปรุงดินและการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา

5) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และวิศวกร ทั้งในและต่างประเทศ อันนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมโยธาอย่างยั่งยืนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และวิศวกรจากนานาประเทศ

   ในการจัดการประชุมวิชาการฯ รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู ได้เข้าร่วมเป็น ผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ "Finite Frame Elements with Lateral Interfaces: from Geotechnical-Engineering to Nano-Engineering Applications" ในครั้งนี้ด้วย