เมื่อววันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 -13.00 น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดอบรม KM ในหัวข้อ  "การเพิ่มคุณค่างานด้วย Knowledge Management" โดยมี ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม