สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4 ในวันเสารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หองคิริน ชั้น 10 โรงแรม ลี การเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา จัดโดย สนับสนุนโดย บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด

ดูรายละเอียดได้ที่