คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่อยากผันไปประกอบธุรกิจของตนเอง)

เข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 มีนาคม 2560 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) (หยุด 28 – 29 มกราคม และ 19 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (ฟรี. อาหารว่าง 2 มื้อ/อาหารกลางวัน/เอกสารอบรม)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2560
รายละเอียดโครงการ -- https://goo.gl/Vt2Qti
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ -- https://goo.gl/tVSESO

สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ส่งด้วยตนเองที่ : ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทางแฟกซ์ : 074-287313

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
โทร. 074-287089 ,074-287423, 089-7333125
http://www.nec.psu.ac.th และ http://www.acaser.eng.psu.ac.th