รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ" โดยมี ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เป็นวิทยากรบรรยาย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการทำแผนที่สิทธิบัตรขั้นต้น"

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมฟื้นฟูทะเลไทย ผลงานวิจัยของ ผศ.พยอม รัตนมณี และคณะทำงาน ในระหว่าง

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด Annual International Training Course 2010, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Bi