ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม“โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC)” ปี

กลุ่ม บริษัท Gulf จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า และ เส้นทางอาชีพของกลุ่ม บริษัท Gulf พร้อมดำเนินการรับสมัครงานประจำปี 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศว

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากอดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “สุขได้เมื่อไร้กรอบ” ใ

ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังบรรยายพิเศษ "การใช้งานผลิตภัณฑ์ กันรั่วกันซึมสำหรับการก่อสร้าง" ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีการจัดอบรมโครงการ "วิศวฯ ไฟฟ้าม.อ.เพื่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน "  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยมี รศ.ดร.อ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากอดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “สุขได้เมื่อไร้กรอบ” ในว

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรร

ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนร่วมโครงการ "วิศวฯ ไฟฟ้า ม.อ. เพื่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟ