กลุ่ม บริษัท Gulf จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า และ เส้นทางอาชีพของกลุ่ม บริษัท Gulf พร้อมดำเนินการรับสมัครงานประจำปี 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศว

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ทีมวิทยากรจากบริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ภายใต้ตรา “จระเข้” ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการบรรยายพิเศษประกอบการศึกษาในรายวิชา “220-311 การออกแ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีการจัดอบรมโครงการ "วิศวฯ ไฟฟ้าม.อ.เพื่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน "  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยมี รศ.ดร.อ

รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ซ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันได้จัด“การบรรยายพิเศษเรื่อง ผลิตเมทิล-เอทิลด้วยระบบต่อเนื่อง” โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.อุดมผล พืชน

ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนร่วมโครงการ "วิศวฯ ไฟฟ้า ม.อ. เพื่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ : จิบกาแฟนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “รู้เขา รู้เรา ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scop

การบรรยายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องพระชาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 074-2871