ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีการจัดอบรมโครงการ "วิศวฯ ไฟฟ้าม.อ.เพื่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน "  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยมี รศ.ดร.อ

รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ซ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งเน้นงานวิจัยโดยศึกษาและพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อนำความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาต

ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนร่วมโครงการ "วิศวฯ ไฟฟ้า ม.อ. เพื่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ : จิบกาแฟนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “รู้เขา รู้เรา ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scop

กลุ่ม บริษัท Gulf จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า และ เส้นทางอาชีพของกลุ่ม บริษัท Gulf พร้อมดำเนินการรับสมัครงานประจำปี 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศว

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ทีมวิทยากรจากบริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ภายใต้ตรา “จระเข้” ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการบรรยายพิเศษประกอบการศึกษาในรายวิชา “220-311 การออกแ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกว