รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014 (ACESD2014)" เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม ท

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ AE

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ประจำปี 2557 NEC รุ่นที่ 28 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพวิศวกรและบรรยายเรื่องการรับนักศึกษาของคณะวิศวะฯ ณ.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (SER 2014) พร้อมกล่าวต้

ขอเชิญนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ ดังต่อไปนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ

ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิจัย ในโครงการ วมว. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ "Work Integrated Learning" การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนรู้ก