เมื่อวันที่ 13 - 14  พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง“จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดนราธิวาส” ณ ห้

เมื่อวันจันทร์ที่  4 พฤศจิกายน  2556 บริษัท ซี. พี. อินเตอร์เทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาออกบูธ เพื่อเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรสาขาต่างๆ  และได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาส ความ

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตเอทิลเอสเตอร์ด้วย ทฤษฎีใหม่ Liquid-Liquid Reactionในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องคุณหญิงหลง และห้องพ

ขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ม.อ. 5 วิทยาเขต และประชาสัมพันธ์การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 นักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าฟังบรรยายจากทีมลูกพระบิดาถึงขึ้นตอนและรายละเอี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในเรื่อง การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติของพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ ณ ห้อ

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ โ

เมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงาน (K-Procedur

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน ที่ผ่านมาณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธ