การบรรยายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องพระชาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 074-2871

รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014 (ACESD2014)" เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม ท

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ AE

เมื่อววันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 -13.00 น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดอบรม KM ในหัวข้อ  "การเพิ่มคุณค่างานด้วย Knowledge Management" โดยมี ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดก

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพวิศวกรและบรรยายเรื่องการรับนักศึกษาของคณะวิศวะฯ ณ.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช

รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 255

ขอเชิญนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ ดังต่อไปนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ

ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิจัย ในโครงการ วมว. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556