ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิจัย ในโครงการ วมว. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ "Work Integrated Learning" การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนรู้ก

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ โ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ประจำปี 2557 NEC รุ่นที่ 28 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย

เมื่อวันที่ 13 - 14  พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง“จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดนราธิวาส” ณ ห้

เมื่อวันจันทร์ที่  4 พฤศจิกายน  2556 บริษัท ซี. พี. อินเตอร์เทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาออกบูธ เพื่อเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรสาขาต่างๆ  และได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาส ความ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (SER 2014) พร้อมกล่าวต้

ขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ม.อ. 5 วิทยาเขต และประชาสัมพันธ์การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 นักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าฟังบรรยายจากทีมลูกพระบิดาถึงขึ้นตอนและรายละเอี