รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ซ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันได้จัด“การบรรยายพิเศษเรื่อง ผลิตเมทิล-เอทิลด้วยระบบต่อเนื่อง” โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.อุดมผล พืชน

รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 255

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ : จิบกาแฟนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “รู้เขา รู้เรา ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scop

การบรรยายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องพระชาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 074-2871

รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014 (ACESD2014)" เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม ท

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกว

เมื่อววันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 -13.00 น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดอบรม KM ในหัวข้อ  "การเพิ่มคุณค่างานด้วย Knowledge Management" โดยมี ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดก

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจ