เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Thailand National Res

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดอบรม (Inhouse Training) หลักสูตร “การเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมลคลสุข คณะวิศวกรรมศา

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมมงคลสุข หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ ได้จัดโครงการ “เปิดบ้านบัณฑิตศึกษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556” และได้เปิดโอกาสใ

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษได้เข้าร่วมและ กล่าวต้อนรับกิจกรรมที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจนักศึกษาไทยต้องไฟแรง” ซึ่งจัดโดย โครงการชาร์จไฟ ชาร์จใจ บริษัท เจริญชัยหม้อ

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรมหลักสูตร“ผู้ปฏิบัติงานประจ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ร่วมกับ บริษัทพิซีโต จำกัด จัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้สู่สากล  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข

หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ “บรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข

เมื่อวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมระ