เมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงาน (K-Procedur

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน ที่ผ่านมาณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธ

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยาย "ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง S201 อาคารวิจัยฯ

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตเอทิลเอสเตอร์ด้วย ทฤษฎีใหม่ Liquid-Liquid Reactionในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องคุณหญิงหลง และห้องพ

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยาย จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ"ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าฯ คุณสมยศ กีรติชีวินันท์ neer'7 ภาค

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการ "แผ่นดินไหว และ เสถียรภาพของเขื่อนคลองสะเดา" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในเรื่อง การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติของพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ ณ ห้อ

คณะจากกลุ่มเครือข่ายเมืองในเอเซีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับแบบจำลองน้ำท่วมห

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  หน่วยร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ร่วมกับศูน