เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในเรื่อง การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติของพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ ณ ห้อ

คณะจากกลุ่มเครือข่ายเมืองในเอเซีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับแบบจำลองน้ำท่วมห

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  หน่วยร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ร่วมกับศูน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน ที่ผ่านมาณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธ

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยาย "ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง S201 อาคารวิจัยฯ

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เริ่มต้นการเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ Lego Mindstorms ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม วิศ

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยาย จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ"ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าฯ คุณสมยศ กีรติชีวินันท์ neer'7 ภาค

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการ "แผ่นดินไหว และ เสถียรภาพของเขื่อนคลองสะเดา" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามกับบริษัท พีเอสยู เทค จำกัด โดยมี นายสมยศ กีรติชีวนันท์ และนายประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการบริหารงานบริษัท ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวา