รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามกับบริษัท พีเอสยู เทค จำกัด โดยมี นายสมยศ กีรติชีวนันท์ และนายประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการบริหารงานบริษัท ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวา

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Thailand National Res

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดอบรม (Inhouse Training) หลักสูตร “การเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมลคลสุข คณะวิศวกรรมศา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเ

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษได้เข้าร่วมและ กล่าวต้อนรับกิจกรรมที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจนักศึกษาไทยต้องไฟแรง” ซึ่งจัดโดย โครงการชาร์จไฟ ชาร์จใจ บริษัท เจริญชัยหม้อ

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ร่วมกับ บริษัทพิซีโต จำกัด จัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้สู่สากล  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข

หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ “บรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข