ขอเชิญนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ ดังต่อไปนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ

ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิจัย ในโครงการ วมว. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ "Work Integrated Learning" การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนรู้ก

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ AE

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ประจำปี 2557 NEC รุ่นที่ 28 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย

เมื่อวันที่ 13 - 14  พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง“จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดนราธิวาส” ณ ห้

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพวิศวกรและบรรยายเรื่องการรับนักศึกษาของคณะวิศวะฯ ณ.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ผู้ช

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (SER 2014) พร้อมกล่าวต้

ขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ม.อ. 5 วิทยาเขต และประชาสัมพันธ์การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556