เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทปร

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศในท้องถิ่น 2554 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2554

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง  “ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2554

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคารและหลักในการจัดทำ ISO 50

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ทำบริการวิชา

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยนายประพนธ์

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2555 โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับด้านวิจัย 3 เรื่อง คือ การสนับ

รศ. ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยาย"การปฐมนิเทศฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554  ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร " การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM " ณ ห้องประชุมมงคงสุข โดยได้รับ