เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรมหลักสูตร“ผู้ปฏิบัติงานประจ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทปร

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศในท้องถิ่น 2554 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมระ

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคารและหลักในการจัดทำ ISO 50

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ทำบริการวิชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการATRANS Symposium ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้องานประชุม “Transportatio

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2555 โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับด้านวิจัย 3 เรื่อง คือ การสนับ

รศ. ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยาย"การปฐมนิเทศฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554  ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์