เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ โ

เมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงาน (K-Procedur

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน ที่ผ่านมาณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธ

เมื่อวันจันทร์ที่  4 พฤศจิกายน  2556 บริษัท ซี. พี. อินเตอร์เทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาออกบูธ เพื่อเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรสาขาต่างๆ  และได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาส ความ

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตเอทิลเอสเตอร์ด้วย ทฤษฎีใหม่ Liquid-Liquid Reactionในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องคุณหญิงหลง และห้องพ

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยาย จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ"ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าฯ คุณสมยศ กีรติชีวินันท์ neer'7 ภาค

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 นักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าฟังบรรยายจากทีมลูกพระบิดาถึงขึ้นตอนและรายละเอี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในเรื่อง การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติของพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ ณ ห้อ

คณะจากกลุ่มเครือข่ายเมืองในเอเซีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับแบบจำลองน้ำท่วมห