หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ “บรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข

เมื่อวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมระ

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคารและหลักในการจัดทำ ISO 50

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมมงคลสุข หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ ได้จัดโครงการ “เปิดบ้านบัณฑิตศึกษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556” และได้เปิดโอกาสใ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการATRANS Symposium ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้องานประชุม “Transportatio

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2555 โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับด้านวิจัย 3 เรื่อง คือ การสนับ

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรมหลักสูตร“ผู้ปฏิบัติงานประจ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทปร

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศในท้องถิ่น 2554 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2554