เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น” โดยได้รับเกียรติจา

เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร“การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมตัวเป็นวิศวกรแบบมืออาชีพ : เตรียมความเข้าใจในพื้นฐานที่สำคัญ"ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 80 คน ในวันที่  11 ม.ค.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาหน่วยบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดอบรมหลักสูตร5ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิตให้พนักงานของ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกั

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมห

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Exciting New Possibilities for Rubber Industry in the 21 st Century” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 25

Prof. IAN D. ROBERTSON  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยลีดส์ แห่งประเทศอังกฤษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ (มุมมองของบรรณาธิการวารสาร)” ณ ห้อง

รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการ Review เอกสาร เพื่อเริ่มต้นงานวิจัย”ขึ้นเมื่อวันที่ 25 และ 27  สิงหาคม 2553