รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ" โดยมี ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เป็นวิทยากรบรรยาย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการทำแผนที่สิทธิบัตรขั้นต้น"

รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการ Review เอกสาร เพื่อเริ่มต้นงานวิจัย”ขึ้นเมื่อวันที่ 25 และ 27  สิงหาคม 2553

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด Annual International Training Course 2010, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Bi

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมฟื้นฟูทะเลไทย ผลงานวิจัยของ ผศ.พยอม รัตนมณี และคณะทำงาน ในระหว่าง