รศ. ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยาย"การปฐมนิเทศฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554  ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร " การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM " ณ ห้องประชุมมงคงสุข โดยได้รับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาหน่วยบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดอบรมหลักสูตร5ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิตให้พนักงานของ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกั

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง  “ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2554

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2554 หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดบรรยายพิเศษโครงการ review เอกสาร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร โดยมี รศ.บุญเจริญ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Exciting New Possibilities for Rubber Industry in the 21 st Century” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 25

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยนายประพนธ์

เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น” โดยได้รับเกียรติจา

เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร“การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะ