สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยาย "ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง S201 อาคารวิจัยฯ

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เริ่มต้นการเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ Lego Mindstorms ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม วิศ

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการ "แผ่นดินไหว และ เสถียรภาพของเขื่อนคลองสะเดา" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามกับบริษัท พีเอสยู เทค จำกัด โดยมี นายสมยศ กีรติชีวนันท์ และนายประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการบริหารงานบริษัท ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวา

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Thailand National Res

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  หน่วยร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ร่วมกับศูน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเ

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษได้เข้าร่วมและ กล่าวต้อนรับกิจกรรมที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์