เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 และ วันเสาร์ที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร จำนวน 2 รุ่น@ 100

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ลักษณะธุรกิจของบริษัท สาธิตการใช้งานและมอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ Milwaukee ให้กับชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้กับพนักงานของบริษัท ทัทวิน จำกัด จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมโร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "Applications ของ Hydrometallurgy ในวงการอุตสาหกรรม" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และสาขาวิชาว

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "เตรียมตัวอย่างไรให้โดยใจนายจ้าง โดยวิทยากร ดร.ยุทธนา กาเด็ม มหา

 เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์หาอัตรากำลังคนเพื่อลดต้นทุนด้วยเทคนิค Motion and Time

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้ก

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "รู้นิด คิดหน่อย กฏหมายเบื้องต้นสำหรับบัณฑิต" เพื่อให้ความรู้แก่