เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร“การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมตัวเป็นวิศวกรแบบมืออาชีพ : เตรียมความเข้าใจในพื้นฐานที่สำคัญ"ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 80 คน ในวันที่  11 ม.ค.

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ" โดยมี ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เป็นวิทยากรบรรยาย

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมห

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด Annual International Training Course 2010, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Bi

Prof. IAN D. ROBERTSON  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยลีดส์ แห่งประเทศอังกฤษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ (มุมมองของบรรณาธิการวารสาร)” ณ ห้อง

รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการ Review เอกสาร เพื่อเริ่มต้นงานวิจัย”ขึ้นเมื่อวันที่ 25 และ 27  สิงหาคม 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการทำแผนที่สิทธิบัตรขั้นต้น"