คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยแบ่งตามระดับชั้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ดังนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดั

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่สามช่องทาง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามวันเวลาที่เปิดรับเท่านั้น โดยติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ของทางคณะฯ ได้ที่หน้าเว็บไซต์หล

การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ การรับนักศึกษาระดับชั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยแบ่งเป็นประเภททุนต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ และต่า

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ระบบ Admission หรือ รับรวม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  1) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา : ประก

รายชื่อหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 8 สาขา สาขาวิศวกรรมเคมี โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โครงสร้างหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ครบถ้วน ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและได้มาตรฐานอยู่เสมอ และมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ แ

บทสรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี

รายชื่อหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 12 สาขา สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล