- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ ๓๖๔๒ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาท

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศว

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์