- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์