โครงการแนะแนวน้องพี่สร้างสรรค์สิ่งดีดีกันและกัน ปีการศึกษา 2561

แนะแนว

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการ “แนะแนวน้องพี่สร้างสรรค์สิ่งดีดีกันและกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิธีการรับนักศึกษาผ่านโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ เพื่อรับนักเรียนจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพเข้าศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการรับนักเรียนที่มีคุณภาพจากกลุ่มโรงเรียนที่มีมาตรฐานเข้าศึกษา เพื่อสามารถส่งข่าวสารด้านต่าง ๆ ถึงตัวนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่...คลิก