โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2)

 

       การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมและการเปิดภาคการศึกษานั้นจะต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ของกองทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตหาดใหญ่ www.reg.psu.ac.th