ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อให้คณะฯ นำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ/แจ้

Quick Links สำหรับสาขาวิชา: CE, ChE, CoE, EE, IE, ME, MnE วิดีโอสอนการใช้งานระบบสารสนเทศ คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรายวิชาโครงงาน แบบฟอร์มต่างๆ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้อง) แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ (ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแทนใบเสร็จที่ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ Version 1.0 เป็นคู่มือฉบับแรกที่คณะฯ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์และบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงปรับโครงสร้างดำเนินการได้

โครงการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563 ระเบียบนักศึกษา แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษา จัดสรรสาขา กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา สหกิจ ฝึกงาน โครงงานนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบออกเลขที่หนังสือราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำการใช้งานโปรแกรมการขออนุมัติเดินทางไปราชการ คณะวิศวกรรมศาตร์ ม.อ. แนะนำหน่วยงาน Help Desk คณะวิศวกรรมศาตร์ ม.อ.

    ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาคณะวิศวฯ และลดหย่อนภาษี    สิทธิประโยชน์           1.ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จจากคณะฯ และสิทธิประ