คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา การจำลองเกรดผลการศึกษา ทุกรายวิชาเป็น C เฉพาะนักศึกษาที่ติดสถานะ Pro_2 , Pro_3

  โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต   เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญบุคลากรคณะว

โครงการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563 ระเบียบนักศึกษา แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษา การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ จัดสรรสาขา การขอย้ายสาขา การลงทะเบียนเรียน Summer กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศ

  การขอเปิดรายวิชา ระเบียบการขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer) เกณฑ์การขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน เอกสารยื่นขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer) คำร้องขอเปิดราย

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อให้คณะฯ นำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ/แจ้

  โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต   เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญบุคลากรคณะว

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรายวิชาโครงงาน แบบฟอร์มต่างๆ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้อง) แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ (ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแทนใบเสร็จที่ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ Version 1.0 เป็นคู่มือฉบับแรกที่คณะฯ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์และบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงปรับโครงสร้างดำเนินการได้