Logo ENG PSU EH brand01 

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาคณะวิศวฯ และลดหย่อนภาษี

  

สิทธิประโยชน์

          1.ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จจากคณะฯ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้

          2.ผู้สนับสนุนทุกท่านจะปรากฎรายชื่อที่หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ

         3.ผู้สนับสนุนจำนวน 3,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อบนก้อนศิลาศิษย์ (1 ชื่อศิษย์ 1 ก้อน)

 


1. หากต้องการบริจาคผ่าน ระบบ e-Donation

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. Scan QR code ด้านนี้ แล้วจ่ายผ่าน Mobile Application ได้ทุกธนาคาร (ถ้าจ่ายผ่าน “กรุงไทย NEXT” จะสามารถรับใบรับบริจาคได้ทาง email)
2. ตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษีได้หลังบริจาคแล้ว 3 วันทำการ ที่ http://edonation.rd.go.th/donate/

132208


2. หากต้องการบริจาคเงินผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

  1. การโอนหรือฝากเงิน เข้าทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เลขที่บัญชี 565-260461-6 ชื่อบัญชี เงินผ่านบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. การจ่ายเช็ค ให้สั่งจากในนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วส่งเช็คมาที่
    กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ตู้ ปณ. 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

แจ้งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้บริจาค มาที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ID Line : orn-wan

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณกนกอร โทบุรี กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
โทร 074-287087

 

รายละเอียด และใส่ข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

https://goo.gl/eVgyXW

Picture1