คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ Version 1.0 เป็นคู่มือฉบับแรกที่คณะฯ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์และบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงปรับโครงสร้างดำเนินการได้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผังโครงสร้างใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การแบ่งภาระงานระหว่างส่วนกลางและสาขาวิชา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดขึ้นหลังการปรับโครงสร้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น แนวปฏิบัติด้าน งานสารบรรณ แนวปฏิบัติด้านงานอาคารสถานที่ แนวปฏิบัติด้านงานการเงินและพัสดุ เป็นต้น คู่มือฉบับแรกนี้อาจยังมีรายละเอียดบางส่วนไม่สมบูรณ์ ซึ่งถ้าบุคลากรคณะฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนอีกต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์

QR CODE