1 2

 

โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต   เฉลิมยานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม คณบดี...ชวนคุย ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีประเด็นชวนคุย ดังนี้

 

1. แสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ/อาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่น/ผลงานดีเด่น คณะฯ ประจำปี 2563


อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

3    

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

  4 

 

 

รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

    

อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

 5  

ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

   

 

       

อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

 6    

ดร.สมใจ จันทร์อุดม

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

 7      

ดร.อรกมล วังอภิสิทธิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  

 

8  

ดร.มักตาร์ แวหะยี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอกนิกส์
       

 

2. แสดงความยินดีผู้ได้รับอาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่น/ผลงานดีเด่น คณะฯ ประจำปี 2563

9


อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ดีเด่น

  ผลงานดีเด่น (สายวิชาการ)
10    

ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

 11    

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะ

สาขาบริการวิชาการ


แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ระดับคณะ
 
12  

สายวิชาการ

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

13  

ลูกจ้างประจำ

นาย วัชระพิบูล วัดจัง

กลุ่มงานบริหารและบุคคล


อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ระดับหน่วยงาน
14  

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

15  

ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

 

3. EdPEx200 และเป้าหมายของคณะวิศวฯ

4. การปรับการทำงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะฯ  โดยใช้ IT

5. การปรับปรุง Web Site ของคณะฯ

6. แนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร innoEM สนับสนุนหลักสูตรอื่นของคณะฯ

7. การพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข

8. การพัฒนาบุคลากร

9. การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน TABEE/ABET

10. เรื่องอื่น ๆ