มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 16 สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา โครงการสนันนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสีย บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : This email

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021(Quality Youths Scholarship of The

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำภ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คณะฯ จะเปิดจำหน่ายหนังสือแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เป็นตั้นไป จนกว่าจะมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ขั้นตอนในการสั่งซื้อและการชำระเงิน ประกาศจาก

มูลนิธิทาคาฮาชิ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่นักศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม click นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่  e-mail :&n

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ( NSC 2022)   เปิดรับสมัครแล้ว   สมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่ประถมศึกษา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สมาชิกไม่เกิน 3 คน +

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะฯ ส่งใบสมัครทุน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สัมภาษณ์ทุน วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564