book store notice

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คณะฯ จะเปิดจำหน่ายหนังสือแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เป็นตั้นไป จนกว่าจะมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ขั้นตอนในการสั่งซื้อและการชำระเงิน

ประกาศจาก งานผลิตเอกสารและตำรา กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ