ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คลิ๊กเพื่อดู รายชื่อนักศึกษาทุน

 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา รายงานตัวและอัพโหลดสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขา ม.อ.) ของนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งทางลิงค์ Google Form  (https://forms.gle/bVwJFmiG9J4B5E746) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

หากไม่ส่งจะถือว่าประสงค์สละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

 

*หมายเหตุ สำหรับนักศึกษา รหัส 64 ที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.อ. สามารถใช้สาขาอื่น / ธนาคารอื่นแทนได้