ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เผยแพร

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองกังหันเพลตัน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เผยแพร่ให้ส

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าอาคารสตางค์ มงคลสุข  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดร่างประกาศเพื่อให้สาธารณชนวิจารย์ (หมดเขตวิจารย์วันที่ 17 ธันวาคม 2562)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมคอม

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบรรยายกลาง (ตามเอกสารที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการปรับปรุงระบบประธานไฟผ้าอาคารสตางค์มงคลสุข (ตามรายละเอียดที่แนบ)