มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(คณะวิศวกรรมศาสตร์) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าจำหน่ายอาหารในคณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน  1  ราย  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารตามสั่งและอื่นๆ เพื่อเข้าจำหน่ายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่แนบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่แนบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้                 ๑.ระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด&n

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน 116 รายการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารงานปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ (ตามรายละเอียดที่แนบ)