ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล่องควบคุมการทำงานระหว่างตัวกล้อง และเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์พร้อมโปรแกรมพื้นฐานการทำงาน PIV จำนวน 1 ชุด เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามเอกสารที่แนบ)