ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ Nd YAG และอุปกรณ์ประกอบเครื่องกำเนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามเอกสารที่แนบ)