ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับบันทึกภาพการไหลพร้อมอุปกรณ์เลนส์ฟิว จำนวน ๑ ชุด เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามเอกสารที่แนบ)