ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำร่างประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคารายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Lab Hardware R404 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  (ตามรายละเอียดที่แนบ)