ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามเอกสารที่แนบ)