ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวศราคาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตามรายละเอียดที่แนบ)