ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  (ตามรายละเอียดที่แนบ)