ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคลสุข อาคารโรงหล่อโลหะและอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  จำนวน 1 รายการ  เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (ตามรายละเอียดที่แนบ)