ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่่แนบ)