ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ  เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ตามเอกสารที่แนบ)