ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการกังหันฟรานซิส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ตามรายละเอียดที่แนบ