คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการวิจัยเซนเซอร์  (ตามเอกสารที่แนบ)