ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์วงจรโครงข่ายทางไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ตามรายละเอียดที่แนบ