เนื่องด้วยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวัดสีจำนวน 1 ชุด

โดยท่านผู้ใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้
รายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสี