ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  80  เครื่องของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

 รายละเอียดการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์