ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์รายการระบบเก็บสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สายจำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่แนบท้ายดังนี้

รายละเอียดประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ระบบเก็บสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สายเลขที่ 3/2559