ตามที่มหาวิทยาสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ ตามประกาศสอบราคาเช่าและเอกสารสอบราคาเช่า เลขที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ทางคณะฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารที่แนบมาดังต่อไปนี้

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร