ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดม เลขที่ 2/2560

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำอาคารโรงหล่อโลหะ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ